Алелопатія рослин – це одна із форм хімічного зв'язку і взаємодії рослин у фітоценозі, важливий чинник, що визначає видовий склад, чисельність популяції, структуру і продуктивність фітоценозів.

Під час курсу учні познайомляться з основними групами алелопатичних речовин, рослинами, які їх синтезують, навчаться лабораторним методам визначення алелопатичної активності рослин та аналізу впливу алелопатії на функціонування екосистем, дізнаються про практичне застосування алелопатично активних речовин у житті людини. 

Тривалість курсу: 10 акад. год

gallery/k

Назва роботи

Лекція: Основи алелопатії рослин. Знайомство з лабораторним обладнанням, посудом. Правила роботи в біологічній лабораторії.

Практична робота №1: Поняття «алелопатія рослин». Визначення рівня алелопатичної активності рослин.

Практична робота №2: Явище алелопатії у фітоценозах.